บริการหลังการขาย

การบริการหลังการขาย บริษัทเราคํานึงถึงเรื่องการบริการหลังการขายเป็นอยางมาก เราได้จัดให้มีการฝึกอบรมลูกค้าที่ใช้สินค้าของเราให้เข้าใจถึงหลักการทํางานของอุปกรณ์นั้นๆ พร้อมทั้งการบํารุงรักษาเพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณนั้นๆ ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ากับการลงทุนที่สุด

เราได้จัดให้มีการฝึกสอนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าสั่งซื้อไปติดตั้ง ณ ที่ทําการของลูกค้าเพื่อจะได้ให้ช่างใช้เครื่องมือกับงานตามสภาพจริงในศูนย์บริการ

บริการซ่อมบำรุง

เรามีทีมงานที่มีคุณภาพเพื่อรับมืองานซ่อมหลายรูปแบบในปัจจุบันทั้งเครื่องมือลม เครื่องมือไฟฟ้า
อุปกรณ์พ่นสีเครื่องเชื่อม spot เครื่องเชื่อม Co2 อุปกรณไฮดรอลิค และแม่แรง

การบริการเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ที่ชํารุดเสียหาย หากเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์เล็กที่สามารถใช้บริการรถขนส่งได้เราจะให้ลูกค้าส่งทางขนส่งหรือทางไปรษณีย์เข้ามาที่บริษัทโดยตรง ส่วนสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ทางบริษัทจะจัดส่งช่างขึ้นไปดูแลและซ่อมหรือรับกลับ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางตามความเหมาะสม

SS Advance Tech

บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรม

ในกรุงเทพและปริมณฑล เราไดจัดใหมีการฝึกอบรมระบบขัดแห้ง และสอนการใช้เครื่องมือรวมถึง อุปกรณ์ต่างๆให้แก่ลูกค้า ณ ที่ทําการของลูกค้าเพื่อจะได้ให้ช่างใช้เครื่องมือกับงานตามสภาพจริงในศูนย์บริการที่ทํางานอยู่ และรวมมือกับศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทที่ขายสีพ่นรถยนต์ทั่วไปและสถาบันการศึกษาอาชีวะไปจัดการฝึกอบรมเรื่องระบบขัดแห้งและอุปกรณ์พ่นสีแก่ผู้สนใจ

(ส่วนในต่างจังหวัดจะจัดเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจจะจัดร่วมกับหน่วยงานราชการหรือบริษัทจําหนายสี)

หลักสูตร

การดูแลรักษา SATAเทคนิคการใช้ปืนพ่นสีระบบขัดแห้งการซ่อมตัวถังรถยนต์สมัยใหม่