Yashima

the leading manufacturer of auto repair welding machines in Japan

เครื่องเชื่อมกระตุกซ่อมตัวถังรถยนต์และเครื่องเชื่อมจุด คุณภาพสูงจากญี่ปุ่น เป็นที่ยอมรับในศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไป ทนทาน ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก

View All YASHIMA Products