w+s_banner2

Wielander+Schill

professional car-body repair tools from German

การซ่อมรถยนต์ที่ดีนั้น รถที่ถูกซ่อมจะต้องได้มาตราฐานเหมือนออกมาจากโรงงานผลิต ทั้งความปลอดภัย ความแข็งแรงของงานซ่อม และความสวยงามเหมือนใหม่ การซ่อมบำรุงจึงต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย Wielander+Schill German เป็นบริษัทผลิตเครื่องมือซ่อมรถที่ได้รับการยอมรับมากว่า 40 ปี

สินค้าของ W+S เป็นสินค้าที่มีมาตราฐานสูง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นนวตกรรมของการซ่อมตัวถังรถยนต์ยุคใหม่ คุณจึงมั่นใจได้ว่า ด้วยเครื่องมือของ W+S คุณจะสามารถซ่อมตัวถังรถยนต์ได้ทุกรูปแบบตามมาตราฐานของผู้ผลิต ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ กำหนดให้เครื่องมือจาก W+S อยู่ใน รายการเครื่องมือซ่อมมาตราฐาน

View All Wielander+Schill ProductsCatalog
wiepre01
wiepre02